അതിദാരിദ്രം നാല് വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാന്‍ നടപടിയുമായി സര്‍ക്കാർ
NewsKeralaPolitics

അതിദാരിദ്രം നാല് വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാന്‍ നടപടിയുമായി സര്‍ക്കാർ

സംസ്ഥാനത്തെ അതിദാരിദ്രം നാല് വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാന്‍ നടപടിയുമായി സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിനായ പ്രത്യേക കര്‍മ പദ്ധതി തയാറാക്കി. ദരിത്ര കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി 3 തലത്തിലുള്ളതാണ് പദ്ധതി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥിരം ഭക്ഷണം നല്‍കാന്‍ സംവിധാനം ഒരുക്കും. റേഷന്‍ കാര്‍ഡും ആധാര്‍ കാര്‍ഡും നല്‍കും. കുട്ടികള്‍ക്കായി പ്രത്യേക പദ്ധതികളുണ്ടാകും. ഇതുസംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗരേഖ പുറത്തിറക്കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍.

Related Articles

Post Your Comments

Back to top button