സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും വിലയേറി
NewsBusiness

സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും വിലയേറി

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും കൂടി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർധിച്ച് 5235 രൂപയായി. പവന് 80 രൂപ കൂടി 41,880 രൂപയിലെത്തി. ജനുവരി മുതൽ 41,000 മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്വർണ വില 42,000ത്തിനു തൊട്ടടുത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ്.

ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 10 രൂപ ഉയർന്നു. ഇന്നത്തെ വിപണി വില 5235 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ വിലയും ഉയർന്നു. 5 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ വിപണി വില 4330 രൂപയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയുടെ വിലയും ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വിപണി വില ഒരു രൂപ ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വിപണി വില 74 രൂപയാണ്. അതേസമയം ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വില 90 രൂപയാണ്.

Related Articles

Post Your Comments

Back to top button