സർക്കാരിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ലോട്ടറി രാജാവ് സാന്റി്യാഗോ മാർട്ടിന് വിജയം, നാഗാലാൻഡ് ലോട്ടറി കേരളത്തിൽ വിൽപ്പനക്കെത്തുന്നു.
NewsKeralaNationalLocal News

സർക്കാരിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ലോട്ടറി രാജാവ് സാന്റി്യാഗോ മാർട്ടിന് വിജയം, നാഗാലാൻഡ് ലോട്ടറി കേരളത്തിൽ വിൽപ്പനക്കെത്തുന്നു.

കൊച്ചി / സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന അന്യ സംസ്ഥാന ലോട്ടറിയുടെ വിൽപ്പന നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമ ഭേദഗതി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. കേരളത്തിൽ ഇതോടെ വീണ്ടും അന്യ സംസ്ഥാന ലോട്ടറികൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറി വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. നാഗാലാൻഡ് ലോട്ടറി വിൽപ്പനയ്ക്കാണ് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ലോട്ടറി രാജാവ് സാന്റി്യാഗോ മാർട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുളള സ്ഥാപനമായ ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിമിങ് സൊല്യൂഷൻസ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിമിങ് സൊല്യൂഷൻസ് അടുത്തു തന്നെ നാഗാലാൻഡ് ലോട്ടറി കേരളത്തിൽ വിൽപ്പനക്ക് എത്തിക്കും. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലോട്ടറി വിൽപ്പനയിലും മാർക്കറ്റിങ്ങിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെടരുതെന്നാണ് ലോട്ടറി രാജാവ് സാന്റി്യാഗോ മാർട്ടിനനുകൂലമായ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

Related Articles

Post Your Comments

Back to top button