നെയ് വേലിലിഗ്‌നെറ്റിലെ ബോയ്ലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ 17 തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു.
NewsNational

നെയ് വേലിലിഗ്‌നെറ്റിലെ ബോയ്ലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ 17 തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു.

നെയ് വേലി ലിഗ്‌നെറ്റിലെ ബോയ്ലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ 17 തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ നെയ്വേലി ലീഗിനെറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി എ എൻ ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നെയ്വേലി ലിഗ്‌നെറ്റിലെ ബോയ്ലർ 2 ആണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Related Articles

Post Your Comments

Back to top button